corner ribbon

בדיקת תפילין
ומזוזות

למה בודקים?
ישנם גורמים שונים היכולים לפסול את המזוזה או את התפילין. חום, לחות, חדירת צבע והתיישנות עלולים לגרום סדקים באותיות או אפילו התקלפות של אותיות. לפעמים אותיות מתחברות זו לזו, וגם זה פוסל את המזוזה והתפילין. לכן ראוי לבצע בדיקת תפילין ומזוזות מפעם לפעם. תפילין ומזוזות, גם כאשר נרכשו במכון אמין וכשרותן אינה מוטלת בספק, עדיין חייבות לעבור בדיקה תקופתית, אצל מגיה מומחה, שפותח את התפילין/המזוזה ועובר בצורה פרטנית על כל אות ואות ומוודא שהיא עומדת בשלימותה ומתקן היכן שצריך תיקון.

מתי בודקים?
החובה ההלכתית היא לבדוק את המזוזות פעמיים בשבע שנים. כלומר, בכל שלוש שנים וחצי. אולם רבים ממליצים לבדוק את המזוזות אחת לשנה, ובמיוחד אם זקוקים לברכה מיוחדת בבית. את התפילין יש לבדוק אחת לתקופה. תדירות הבדיקה משתנית בהתאם לאיכות התפילין, מזג האוויר והלחות, ורמת השימור של זוג התפילין.

אפשר לבדוק לבד?
מי שאינו איש מקצוע יוכל להבחין בליקויים בולטים בלבד, כמו התקלפות אותיות או חדירת רטיבות. אם רואים תופעות כאלה מיותר למסור את המזוזה לבדיקה, וברור שהיא פסולה. אבל גם מזוזה הנראית תקינה יכולה להתגלות כפסולה. חשוב שהבודק יהיה בקיא בכל ההלכות על בוריין וכן שתהיה לו המיומנות הנדרשת על מנת לזהות פסולים נפוצים ולתקנן. יש להיזהר מלמסור מזוזות לבדיקה אצל מתחזים ושרלטנים המופיעים ברשת. בבדיקת תפילין בייחוד יש להיזהר בפתיחת בתי התפילין וסגירתן, ולשם כך כדאי למסור את התפילין לבדיקה במכון מוסמך.

הבית יישאר בלי מזוזות?
לא כדאי להסיר את כל המזוזות לצורך בדיקה. מסירים כמה מהמזוזות ובודקים אותן, ואחר־כך בודקים את הנותרות. אם אפשר להשיג בינתיים מזוזות אחרות - מה טוב. אם לא, אפשר להשאיר את הפתח בלי מזוזה למשך זמן הבדיקה, שהוא קצר בדרך כלל.

מברכים שוב על קביעת המזוזות לאחר הבדיקה?
אם עבר לילה בין הסרת המזוזה ובין קביעתה מחדש בשובה מהבדיקה - מברכים לפני קביעת המזוזה את ברכת "לקבוע מזוזה". לזהות המכון או הסופר המבצע את הבדיקה חשיבות רבה.

מכון 'תו פיקוח – חב"ד' מעסיק שורה של מגיהים מקצועיים בעלי ניסיון מוכח של שנים בתחום. המכון מנוהל על-ידי הרב אלכסנדר דרורי מכפר חב"ד, מומחה בתחום הסת"ם ומפוקח על-ידי הגאון הרב מאיר אהרון שליט"א ראש מכון ללימודי דיינות ברחובות.

ניתן למסור מוצרי תפילין ומזוזה לבדיקה בכל בתי חב"ד המופעלים על-ידי שלוחי חב"ד ברחבי הארץ. בחלק מבתי חב"ד התפילין והמזוזה שמתקבלים לבדיקה נאספים על ידינו ומועברים לבדיקה אצל מגיהי המכון.

לכל הסניפים>>>

"

בזמנינו ידוע שהדיו שלנו במשך איזה שנים נקפצים מעל הקלף. ולכן האידנא (בזמנינו) נראה לי דמדינא (שמעיקר הדין) צריכים לבדוק אותם (בדיקת תפילין ומזוזה) באיזה זמן, וכן יש לנהוג..
(ערוך השולחן סימן לט סעיף ו)

"

בדיקת תפילין ומזוזות ע"י רבני המכון

מכון הבדיקה לתפילין ומזוזות
בדיקת מזוזות
בדיקת תפילין
צוות מגיהים לבדיקת תפילין ומזוזות

תו תקן חב"ד

מעוניינים בפרטים נוספים בנושא תו תקן חב"ד?

פנו אלינו ונשתדל לשוב אליכם תורך 24 שעות.

© כל הזכויות שמורות

אין להעתיק ולשכפל כל תוכן הקיים באתר